Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

K afdelingen på Klokkerholm Skole

Beskrivelse af K-afdelingen

K- klasserne på Klokkerholm Skole er Brønderslev Kommunes undervisningstilbud for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser hovedsageligt inden for autismespektret. 

Vi arbejder i 2 afdelingsteams, hvor KA, KB og KC dækker over elever i 0. til 6. klasse og KD, KE og KF dækker over elever i 7. til 11. klasse. Hver afdeling har en afdelingskoordinator.

Vi arbejder med udgangspunkt i den enkelte elevs styrker og potentialer. Pædagoger og lærere samarbejder professionelt om elevens og gruppen læringsmål og progression. Klasserne er små og overskuelige, og der lægges vægt på et roligt miljø i en struktureret og forudsigelig skoledag og en fritidsdel, der skaber sammenhæng og mening for den enkelte.

Pædagoger og lærere samarbejder tæt om tilrettelæggelsen af undervisningne og elevens faglige, personlige og sociale udvikling. I K-afdelingen tages der udgangspunkt i TEACCH-metoden og med relationen som bærende element. Derfor er forberedelse, struktur, visualisering, genkendelighed, tryghed, tillid og forudsigelighed blandt de vigtigste elementer og fundament for elevernes skoledag, og derfor er der få og kendte personaler på de enkelte klasser. Der er stort set altid to personaler til stede i undervisningen og der samarbejdes i teams omkring de enkelte klasser og årgange.

Undervisningen er omfattet af folkeskoleloven og udgør den gældende fagrække ud fra den enkelte elevs muligheder og forudsætninger, alt med hensyntagen til elevernes specifikke vanskeligheder. I K-afdelingen vægtes en kombination af faglige undervisning og opøvelse af sociale og personlige kompetencer. De elever, der har mulighed for det, afslutter folkeskolen med afgangsprøve. 

 

Visitering

For eksisterende elever

Hvert år udarbejdes en specialpædagogisk elevplan (SPE). Denne læses og kan kommenteres af forældre. Derudover danner den baggrund for den efterfølgende revisitering (januar), der afgør, om eleven fortsat profiterer af og skal tilbydes et tilbud i K-Klasserne, eller om der er behov for anden indsats.

For nye elever

For at få et tilbud i K-klasserne skal man indstilles til visitering af distriktsskoleleder i eget distrikt. Visiteringen foregår løbende 4 gange årligt og varetages af et fælles kommunalt visitationsudvalgt. 

 

Undervisning

Undervisningen i K- klasserne tager sit udgangspunkt i elementer fra TEACCH - metoden. Derfor er struktur, overskuelighed, genkendelighed og forudsigelighed de vigtigste elementer i elevernes skoledag. 

Eleverne undervises som udgangspunkt i de fagområder, som passer til det enkelte klassetrin. Dog tilpasses undervisningen elevens individuelle standpunkt og udvikling og skemaerne tilpasses nogle gange individuelt. Ligeledes erstattes enkelte faglige timer og/eller understøttende undervisning med social træning.

Målet med undervisningen er:

  • at eleverne får faglige kundskaber og færdigheder
  • at eleverne tilegner sig redskaber, der kan kompensere for nogle af deres vanskeligheder
  • at eleverne får selvværd og accept af sig selv

Undervisningen er omfattet af folkeskoleloven, og eleverne undervises i den gældende fagrække ud fra den enkelte elevs muligheder og forudsætninger. Undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til elevernes specifikke vanskeligheder, og lærere og pædagoger samarbejder tæt om tilrettelæggelsen af undervisningen.

 

Samarbejde

I K-Klasserne samarbejde vi med personale fra almenskolen og det er muligt for de elever, som er i stand til det, at deltage helt eller delvist i timer i almenskolen.

Der foregår løbende et tæt samarbejde mellem forældre, lærere, pædagoger, PPR-psykolog og skoleleder, og der afholdes klassekonferencer en gang årligt, hvor den enkelte elevs trivsel og faglige udviklingspotentialer drøftes. Ved særlige problemstillinger omkring undervisningen af den enkelte elev får lærere og pædagoger ligeledes supervision af skolepsykologen og intern sparring med specialuddannet personale.

 

Struktur

K- klasserne på Klokkerholm Skole rummer elever fra 0.-  til 10. kl. Klasserne består af 4-9 elever og kan rumme elever på flere klassetrin. Der er pt. 11 klasser fordelt på 2 afdelinger, med hvert deres team af lærere og pædagoger tilknyttet.

KA Indskolingen                0. - 3. klasse

KB Mellemtrin                   4. - 6. klasse

KC Mellemtrin                   6. klasse

KD Udskolingen                7. - 8. klasse

KE Udskoling                    9. - 10. klasse

KF Udskoling                    7. 11. klasse

 

 

 

Hyttetur

Indskoling KA og mellemtrin KB og KC

I Indskoling KA og mellemtrin KB og KC planlægger og afholder vi som udgangspunkt en fælles hyttetur.

Når man er på hyttetur i KA indskoling og på mellemtrin KB og KC, har vi fokus på struktur, rammesætning og genkendelighed og at få skabt fællesskab bland eleverne. KA deltager på dagsbasis uden overnatning og KB og KC overnatter.

Vi afholder to planlagte hyttetursovernatninger om året - en gang om efteråret og en gang om foråret. De mindste elever fra KA som er vores indskoling, overnatter ikke, men kommer på dagsbesøg, så man lærer stedet at kende og får skabt tryghed omkring det. 

 

Udskoling KD, KE og KF

I udskolingen KD, KE og KF får vi hvert år en del nye elever og derfor vurderes det år for år, hvorvidt det giver mest mening for eleverne at der afholdes fælles hyttetur eller om den skal afholdes hver for sig.

Det vurderes også år for år, om der tages 2 enkelte eller 2 sammenhængene overnatninger.

Det er klasseteamet omkring klasserne, der foretager vurderingerne og sammen med eleverne planlægger hytteturen.

Hytteturen bruges med forskellige formål, som bl.a. kan være "ryste-sammen-tur", faglig fordybelse, personlig og social udvikling. Der vil dog altid være fokus på forberedelse, struktur og tryghed.