MENU
Aula_close Layer 1

K afdelingen på Klokkerholm Skole

K- klasserne på Klokkerholm Skole er Brønderslev Kommunes undervisningstilbud for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser hovedsageligt inden for autismespektret. 

Visitering

For at få et tilbud i K-klasserne skal man indstilles til visitering af egen skoleleder og visiteres af distriktsskoleleder i eget distrikt. Visiteringen foregår en gang årligt (januar/februar) til opstart august følgende år. Der er desuden mulighed for nødvisitering i november med opstart januar. 

Livsduelighed

I K-klasserne arbejder vi på at understøtte udvikling af elevernes livsduelighed generelt set mest muligt og kompensere for de vanskeligheder, elevens udfordringer skaber. Derfor arbejder vi ligeværdigt med social træning, personlig udvikling og faglig udvikling og tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og nærmeste udviklingszone. 

Vi arbejder målrettet med at etablere relationer - både imellem personale / elev og elev / elev. Relationen er det bærende fundament for en god udvikling i skolen.

Undervisningen

Undervisningen i K- klasserne tager sit udgangspunkt i elementer fra TEACCH - metoden. Derfor er struktur, overskuelighed, genkendelighed og forudsigelighed de vigtigste elementer i elevernes skoledag. 

Eleverne undervises som udgangspunkt i de fagområder, som passer til det enkelte klassetrin. Dog tilpasses undervisningen elevens individuelle standpunkt og udvikling og skemaerne tilpasses nogle gange individuelt. Ligeledes erstattes enkelte faglige timer og/eller understøttende undervisning med social træning.

Målet med undervisningen er:

  • at eleverne får faglige kundskaber og færdigheder
  • at eleverne tilegner sig redskaber, der kan kompensere for nogle af deres vanskeligheder
  • at eleverne får selvværd og accept af sig selv

Undervisningen er omfattet af folkeskoleloven, og eleverne undervises i den gældende fagrække ud fra den enkelte elevs muligheder og forudsætninger. Undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til elevernes specifikke vanskeligheder, og lærere og pædagoger samarbejder tæt om tilrettelæggelsen af undervisningen.

Samarbejde

Der foregår løbende et tæt samarbejde mellem forældre, lærere, pædagoger, PPR-psykolog og skoleleder, og der afholdes klassekonferencer en gang årligt, hvor den enkelte elevs trivsel og faglige udviklingspotentialer drøftes. Ved særlige problemstillinger omkring undervisningen af den enkelte elev får lærere og pædagoger ligeledes supervision af skolepsykologen.

Struktur

K- klasserne på Klokkerholm Skole rummer elever fra 0.-  til 10. kl., Klasserne består af 4-8 elever og kan rumme elever på flere klassetrin. Der er pt. 9 klasser fordelt på 3 afdelinger med hvert deres team af lærere og pædagoger tilknyttet:

A = Indskolingen               0. - 3. klasse

B = Mellemtrin                   4. - 6. klasse

C = Udskolingen                7. - 10. klasse

Hvert år udarbejdes en specialpædagogisk elevplan (SPE). Denne skal læses og kan kommenteres af forældre. Derudover danner den baggrund for den efterfølgende revisitering (januar), der afgør, om eleven fortsat profiterer af og skal tibydes et tilbud i K-klasserne, eller om der er behov for anden indsats.

Special SFO

K- klasserne har tilknyttet et SFO-tilbud. Ind- og udmeldelse foregår på kommunens hjemmeside.

https://www.bronderslev.dk/Borger/FamilieOgBoern/Bornepasning/Fritidstilbud/Skolefritidsordning.aspx

 Der er lokalefællesskab mellem skole og SFO, og for at skabe sammenhæng i elevernes hverdag, arbejder pædagogerne i både skole og SFO.

Klubtilbud

K-klasserne har eget Klubtilbud for elever fra 4.-10.kl. Klubben har åbent en eftermiddag om måneden (se mere under menupunktet K-Klubtilbud.